Profil firmy

Rybárska spoločnosť Slovryb sa od svojho založenia v roku 1993 vyprofilovala na najväčšieho producenta lososovitých druhov rýb na Slovensku s takmer dvoj tretinovým podielom na domácom trhu tejto komodity.

Od svojho zakladateľa - Slovenského rybárskeho zväzu spoločnosť prevzala a ďalej rozvinula najlepšie tradície pstruhárstva na Slovensku, od jeho začiatkov v sedemnástom storočí až po intenzívny chov pstruhov akcelerujúci v devätnástom storočí. Aj v súčasnosti spoločnosť disponuje špičkovými odborníkmi v oblasti chovu a spracovania sladkovodných rýb.

Spoločnosť hospodári na piatich rybochovných zariadeniach, lokalizovaných pozdĺž severného Slovenska, ktoré sú zároveň štátom uznávanými chovmi, produkujúcimi ryby pod priebežným štátnym veterinárnym monitoringom. Objemom produkcie rozhodujúce rybochovné zariadenia, rovnako aj spracovňa rýb, spĺňajú prísne štandardy noriem EU. Na všetkých svojich prevádzkach spoločnosť zaviedla systém rizikových kontrolných bodov HCCP, respektíve princípy správnej výrobnej praxe.

Potvrdením prioritnej orientácie spoločnosti na kvalitu produkcie je aj udelenie ZNAČKY KVALITY SK ako dôkaz, že výrobky splnili kritéria kvality a bezpečnosti potravín stanovené štatútom značky v zmysle legislatívy Európskej únie. Spoločnosť chová ryby v uzavretom cykle, z vlastných generačných stád, čo umožňuje vykonávať dohľad nad kvalitou násad zaraďovaných na ďalší chov alebo odbytovaných na vysadenie do voľnej prírody. Dĺžka chovu trhových rýb v spoločnosti, daná prírodnými, klimatickými a vodohospodárskymi pomermi na Slovensku rezultuje, v porovnaní s chovmi brojlerového typu, do konzistentnejšieho a tým aj zdravšieho výsledného produktu - rybej svaloviny.

Spoločnosť dodáva na zarybňovanie revírov násady pstruha dúhového, pstruha potočného, lipňa a na domáci aj zahraničný trh pstruha dúhového v trhovej veľkosti, ktorého ponúka aj v spracovanej forme chladených, mrazených a údených výrobkov.

Osvedčenie Ministerstva pôdohospodárstva SR: 9/06-520
Veterinárne schvaľovacie čísla:
SK 9-3, SK 9-3/SPR - Ružomberok Biely Potok
SK 9-20 - Príbovce